درباره ما

معرفی کامل انجمن

به منظور گسترش، پيشبرد و ارتقاي علم و توسعه کمی و كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پ‍ژوهشي در زمينه هاي مربوط ، انجمن علوم مهندسی منابع آب ایران تشکیل می گردد .

اين انجمن موسسه غيرانتفاعي است و در زمينه هاي علمي و پ‍ژوهشي و فني فعاليت مي كند

وظايف و فعاليت ها:

  • ایجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی در سطح ملی و بین المللی بین محققان و متخصصان که به گونه ای با علم مهندسی منابع آب سروکار دارند.
  • همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن
  • ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز
  • ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و فني
  • برگزاري گردهمايي هاي علمي در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي
  • انتشار كتب و نشريات علمي

اساسنامه انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران