Fields marked with an * are required

برآورد سطح و تراکم کشت با استفاده از سنجش از دور

۰۶ تیر ۱۳۹۲

برآورد سطح و تراکم کشت با استفاده از سنجش از دور در دشت همدان – بهار

سمیرا امینی بازیانی، مهدی اکبری، حمید زارع ابیانه


msrt