Fields marked with an * are required

مقالات بهار ۹۲

۰۳ شهریور ۱۳۹۲

۱٫ بررسی ضرورت های مشاهده شده جهت آغاز فعالیت های بستر سازی مدیریت آبیاری مشارکت مدارانه

۲٫ مقایسه مدل های شبکه عصبی مصنوعی،ANFIS و رگرسیونی در برآورد سطح ایستابی آبخوان

۳٫ پایش خشکسالی گندم با استفاده از مدل اسکالوگرام تعمیم یافته

۴٫ برآورد سطح و تراکم کشت با استفاده از سنجش از دور

۵٫ مقایسه روش های شبکه های عصبی – مصنوعی، فازی – عصبی تطبیقی و منحنی سنجه شوری در برآورد شوری آب زیرزمینی

۶٫ کاربرد مدل winSRFR1. در شبیه سازی آبیاری جویچه ای

۷٫ آنالیز حساسیت و بررسی عدم قطعیت پارامترهای مؤثر در برآورد تبخیر – تعرق مرجع در مدل های با ساختار ریاضی متفاوت

۸٫ مدل سازی تلفات تبخیر و بادبردگی آبپاش های اسپری مورد استفاده در فضاهای سبز شهری

۹٫ پیش بینی تبخیر – تعرق مرجع روزانه با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی و مدل درختی M5

۱۰٫ بررسی تغییرات نفوذپذیری سطحی خاک در شبکه های پخش سیلاب


msrt